۱۳۹۰ تیر ۳, جمعه

اینک موج سنگین گذر زمان است که در من می گذرد - یک


امروز عصر ، بعد از پنج سال جمع شدیم حیاط ساختمون فوتبال بازی کردیم . چقدر بزرگ شدیم . چقدر پیر شدیم .