۱۳۸۹ شهریور ۱, دوشنبه

مسیر


آتئیست بودن جرئت می خواست پسر جون ، جرئت این که بعد از اون ، همه چیز رو به گردن بگیری و بدونی که از این به بعد فقط خودتی و خودت .
من مؤمن باقی موندم .هیچ نظری موجود نیست: