۱۳۹۰ مرداد ۵, چهارشنبه

آدم های کوه ، آدم های بزرگی هستند .