۱۳۹۱ بهمن ۷, شنبه


چیز ها کوچک و بزرگ ندارند ، چیزها " چیز " هستند ، قائم و استوار به ذات خودشان . با همین استواری حمله می کنند . ضربه می زنند ، رد می شوند از رویت . چه عکس باشند ، نُت باشند ، خاطره باشند یا هر " چیز " دیگری .
تنها راه نجات " کلمه " است . رهایی ممکن نیست جز با " کلمه ".

هیچ نظری موجود نیست: